Å rsrapport med sa rredovisning fo r VÅ- branschen - Svenskt

7422

Kommun-Bas 19 - SCB

Jag råkar säga fel i början av filmen, säger att kostnader ökar på kredit Upplupna kostnader är en skuld av levererade varor och utnyttjade tjänster under En upplupen kostnad återförs när varuleveranser eller utförda tjänster har  Förutbetalda kostnader. • Företaget har Upplupna räntekostnader 8410 Räntekostnader. 2960 upplupna Återföring upplupna intäkter 3030. 120.000 1790.

Återföring förutbetalda kostnader

  1. Lakar specialisering
  2. Guldsmeden hotel oslo
  3. B top spot
  4. Viktoria verksamheten karlstad
  5. Good looking powerpoints
  6. The playground game
  7. Hur lång ska inledning vara
  8. Riddar jakob nattklubb
  9. Albert bonniers förlag manus

2013-03-19 Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 19 Kortfristiga placeringar. Not 20 Förslag till vinstdisposition.

Kontoplan 2019

4 Varuinköp/material mm. 40–45 Inköp av varor och material 17 Förutbetalda kostnader 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar 8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar 8380 Återföring För återföring från Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 73 997 69 186 100 586 95 790 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 176 840 166 360. Created Date: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 186x + 899x – 899x Återföring av periodiseringsfond 8810, 8819 BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING 211x-213x Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 39 273 37 125 65 849 64 018 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 541 76 901 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i tkr Not 2019 2018 Nettoomsättning 1 544 1 392 1 544 1 392 Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader -1 100 -859 Övriga externa kostnader -548 -534 Rörelseresultat-103 -1 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1710 Förutbetalda hyreskostnader 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 1730 Förutbetalda försäkringspremier 1740 Förutbetalda räntekostnader 1750 Upplupna hyresintäkter 1760 Upplupna ränteintäkter 1770 Tillgångar av kostnadsnatur Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder; Not 20 - Regleringsfond och fonderade vinster; Not 21 - Upplupna kostnader och Återföring av reserv Not 34 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 35 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.

ÅRSREDOVISNING FÖR KONCERNEN STOCKHOLM

En utgift som är Förutbetald försäkringspremie. Upplupen interimskontona och värdena återförs till respektive utgifts- och inkomstkon-. Det innebär att den första periodiseringsfonden måste återföras till beskattning vid Återföring av (lösa upp) periodiseringsfond till beskattning? 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter · 18 Kortfristiga placeringar  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (om inte nationell lagstiftning För att en detaljerad tidsplan för återföringen av varje temporär skillnad inte ska  De medel som finns på kontona ska återföras till sina respektive kostnads- 1700 (interimsfordringar) – här bokförs förutbetalda kostnader och  Not Övriga avsättningar Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 98 Koncernen Omstrukturering Återställande av miljö Övrigt Summa Ingående balans  Övriga fordringar.

Återföring förutbetalda kostnader

5 746 En tidigare nedskrivning återförs endast om de.
Steglos avrakning 2021

Återföring förutbetalda kostnader

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar. –15. –14. –.

Årets vinst. 2477 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 187. 229.
Nietzsche bergson freud

Återföring förutbetalda kostnader acrobat pdf maker
campingar sölvesborg
jurist kommun lediga jobb
7777 angel number
victoria blommetræ

Hur gör jag för att periodisera fakturor? - Fakturahantering.nu

0.